ANMÄLAN
Anmälan är bindande.

Ifall eleven vill byta grupp, delta i flera lektioner eller sluta, ska detta meddelas till kansliet omedelbart per e-post eller med ändringsblanketten (finns också i aulan).

DATASKYDD

Elevers och vårdnadshavares data överlåts inte. Med ditt godkännande (efterfrågas i samband med att eleven anmäler sig) används dina data endast för dansskolas egna informationssyften och kontakter. Du kan när som helst avprenumerera på nyhetsbrevet genom att klicka på länken i mejlet.

LEKTIONER
Eleven ska respektera läraren och övriga elever samt uppföra sig korrekt under lektionerna. I annat fall har läraren rätt att avlägsna eleven från lektionen. Mobbning eller diskriminering är inte tillåten.

Koreografier som du lär dig under lektionerna lyder under upphovsrättslagen. Om du vill uppträda med dessa dansserier eller koreografier utanför skolan, ska du ovillkorligen be läraren om lov på förhand. Det är heller inte tillåtet att kopiera delar av en koreografi eller en serie från en lektion. Det är förbjudet att sprida videomaterial (t.ex. på internet), som har inspelats på lektioner eller på dansskola Kipinäs evenemang, utan dansskolans tillstånd.

Även på lektionerna för barn strävar vi efter att danssalen är till för barnen. Om du vill kan du begära en ”slutuppvisning” av läraren, dit föräldrarna kan komma som publik i salen. På alla lektioner för 3–6-åringar har dansläraren en assistent som ser till att alla deltar och går med barnen till toaletten, eller vid behov till mamman i aulan.

AVGIFTER
Danslektionens terminsavgift ska betalas senast på förfallodagen. För betalningspåminnelser debiteras en tilläggsavgift om 5 euro. Vid indrivning står kunden för alla därav förorsakade extra kostnader. Vårdnadshavaren är skyldig att betala terminsavgiften för en anmäld minderårig dansare. Ifall du önskar betala fakturan i rater, ska du välja betalningssättet pappersfaktura i Lyyti. Kontakta sedan kansliet så gör vi upp en betalningsplan. Dansskola Kipinä är inte skyldig att återbetala terminsavgifter. Se närmare under ”FRÅNVARO”.

FRÅNVARO
Eleven har rätt att kompensera sin frånvaro genom att delta i dansskolans övriga lektioner. Ersättningsbiljetter kan begäras från kansliet eller av läraren. Ersättningsbiljetter är personliga och ska lösas ut inom en månad från frånvarodagen. De är ikraft tre månader från frånvarodagen. Observera att du måste vara anmäld till den pågående terminen för att kunna använda ersättningsbiljetter. Du kan alltså inte ”skjuta upp” anmälan till terminen med dessa biljetter. Terminsavgiften är densamma för de tre första veckorna av terminen. Om du inleder terminen först den tredje veckan, är du berättigad till ersättningsbiljetter för de två första veckorna. Om du inleder terminen ännu senare avgörs terminsavgiften enligt vilken vecka du börjar och då får du inte längre några ersättningsbiljetter. Frånvaron ersätts inte i pengar och är ikraft endast under den pågående terminen. En EK-elev ska anmäla sin frånvaro i förväg till läraren eller kansliet.

ALLMÄNT
Dansskola Kipinä ansvarar inte för elevernas personliga egendom. Låsbara skåp kan användas för att förvara värdeföremål. Dansskola Kipinä har inte försäkrat sina elever. Vänligen meddela din lärare eller kansliet om sjukdomar (t.ex. diabetes, epilepsi, astma) och rörelsehinder. Eleven är skyldig att ersätta skador som denna avsiktligt har förorsakat i dansskola Kipinäs utrymmen. Det är förbjudet att använda rusmedel och alkohol i dansskola Kipinäs utrymmen. I danssalarna får endast inneskor användas. Uteskorna ska lämnas i tamburen.

Dansskolan har rätt att använda foton som är tagna på vår- och julföreställningar på Dansskola Kipinäs webbsidor. Om eleven eller vårdnadshavaren inte vill synas i dessa sociala medier ska de meddela kansliet. Elevernas och förmyndarnas information överlåts inte och används endast för dansskolans egen kommunikation.